Richard Wright - Zee Identity

Zee Identity    9th April 1984

“Strange Rhythm”    (Wright, Harris)

Strange rhythm running through my vein
I try to stop my feet but I've got
Strange rhythm, for strange rhythm.

Strange feeling seem to take me
Strange feeling, seems to make me miss
Seems to make me miss a beat.

Strange feeling deep within my soul
I try to understand but I've got
Strange feeling, for strange feeling.

Strange rhythm seems to take me
Strange rhythm, seems to make me
It makes me miss a beat.

Strange, but I can't help the feeling
Strange, I feel, I feel, I feel
Strange, maybe, maybe you can hear a strange
Strange rhythm, Strange.

Strange rhythm, I feel, I feel, I feel
Strange rhythm, I try to understand but I've got, I've got
Strange feeling, strange but I can't help the feeling
Strange, I feel, I feel
Strange, maybe maybe you can hear a
Strange
Strange
Strange.